Agil utveckling hjälper UNIT4 Agresso och FastNet till nästa nivå

Vi har även fått fördelen att vi nu kan attrahera yngre personer som är intresserade av att jobba enligt Scrum till företaget. Vi har alltså blivit en vinnare både vad gäller produktkvalitet och på arbetsmarknaden, säger Johan Söderberg, utvecklingschef för Agresso FastNet.

 

UNIT4 Agresso är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för stora och medelstora företag och organisationer. Företaget har cirka 450 medarbetare i Sverige och utvecklar sju huvudprodukter – Agresso Business World, WebInfo, KundNet, CROM, FastNet, Hambo och Agresso HRM. I och med att företaget främst växt genom uppköp hade en mängd olika utvecklingsmetoder följt med in i företaget, vilket innebar att alla produktteam använde olika metoder. För cirka tre år sedan beslöt sig ledningen för produktenheten för att standardisera runt en utvecklingsmetod för att effektivisera.

”Vi beslöt att kolla upp flera olika utvecklingsmetoder, bland annat Scrum. Jag fick i uppgift att sätta mig in i vilka förändringar det skulle medföra och vilka konsekvenser det skulle ha om vi valde att införa ett agilt arbetssätt. Vi bokade en heldagworkshop för tolv produktchefer, vilket blev en otroligt inspirerande heldag. Vi kände att vi hade hittat rätt metod, och att Citerus konsult Tobias Fors var rätt person att guida oss in i vårt nya arbetssätt”, berättar Johan Söderberg, utvecklingschef för Agresso FastNet.

Vi bokade en heldagworkshop för tolv produktchefer, vilket blev en otroligt inspirerande heldag. Vi kände att vi hade hittat rätt metod, och att Citerus konsult Tobias Fors var rätt person att guida oss in i vårt nya arbetssätt

Första skarpa projektet

För att testa hur det skulle fungera att arbeta agilt i praktiken behövde man ett första projekt. Det perfekta tillfället dök upp då man skulle lyfta produkten FastNet till ett nytt, modernare programspråk.

”Den tekniska plattformen hade blivit ett problem på flera sätt. Dels tyckte potentiella kunder att den tekniska plattformen var omodern, vilket gjorde att de tvekade inför att välja vår produkt i upphandlingar. Dels stod vi inför ett generationsskifte – den personal som kunde det gamla programspråket och hade varit med och utvecklat produkten var på väg att gå i pension, och de nya medarbetarna och nyrekryteringar hade ingen lust att lära sig att arbeta med ett åldersstiget system. Vi beslöt därför att skriva om all kod i FastNet, och testa Scrum i processen”, berättar Johan.

UNIT4 Agresso valde ut två personer som skulle agera Scrum Master och Product Owner i projektet, som utbildades av Citerus. Tobias Fors var delaktig både i förstudien och att starta upp projektet.

”Det finns två framgångsfaktorer när man inför ett agilt arbetssätt. För det första förändringen av arbetssättet, för det andra själva hantverket. UNIT4 Agresso gjorde helt rätt från första början, genom att engagera en större grupp produktchefer, att börja införa arbetssättet i en mindre grupp och se till att viktiga funktioner fått utbildning i metoden så de kan säkerställa att ingen börjar tumma på viktiga moment som de dagliga avstämningsmötena eller återblickarna efter varje sprint”, berättar Tobias Fors.

UNIT4 Agresso gjorde helt rätt från första början, genom att engagera en större grupp produktchefer, att börja införa arbetssättet i en mindre grupp och se till att viktiga funktioner fått utbildning i metoden.

Nytt arbetssätt stor omställning

För personalen på UNIT4 Agresso var det nya arbetssättet en stor omställning, även om de flesta var positivt inställda.

”Att gå från en vanlig utvecklingsmetod där olika funktioner arbetar med olika delar av projektet efter komplexa planer och dokument till ett självstyrande team som sitter tillsammans och arbetar ihop för första gången kan skapa lite turbulens”, berättar Johan. ”Men när man kommit förbi inlärningsfasen och de konflikter som uppstår när man sätter programmerare och testare i samma rum är det svårt att tänka sig att arbeta på något annat sätt!”

Det tog inte lång tid förrän utvecklingsteamet hade hittat formerna för det nya sättet att arbeta. Men två år in i projektet körde arbetsgruppen fast och hamnade efter i tidschemat. UNIT4 Agresso kontaktade då Citerus för att få hjälp att komma vidare. Citerus Tobias Fors intervjuade flera olika medlemmar ur arbetsgruppen för att ta reda på hur de arbetade, varför de brast i effektivitet och exakt vad problemet var som gjorde att de inte kom vidare. När problemet var identifierat visade han på ett par möjliga vägar framåt, och coachade sedan både gruppen som helhet och de enskilda teammedlemmarna för att de skulle komma vidare.

Resultatet

FastNet ligger nu väl till inför nylanseringen som sker vid halvårsskiftet 2011. Genom att var tredje vecka haft tid och möjlighet att reflektera över utvecklingen och rätta till problem som dykt upp och dessutom kunnat visa upp produkten efter varje så kallad utvecklingssprint, i början enbart internt men mot slutet även för kunder och andra externa parter, har man under hela utvecklingsprocessen kunnat ta in och agera på feedback. Metoden har också gett en väldigt tydlig målbild. Genom att uppskatta hur många timmar som bör läggas på varje delmoment har man inte bara kunnat sätta och hålla tidsplanen för lansering, utan också kunnat ge en bättre kostnadsuppskattning på den faktiska utvecklingskostnaden i konsulttimmar. I det fall man hamnat efter har det varit lätt att prioritera om man ska stryka vissa arbetsmoment eller stärka upp arbetsgruppen med ytterligare personal.

”FastNet är i dag den produkt som ligger längst fram i utveckling på företaget. De andra produktteamen ser fram emot att börja arbeta enligt Scrum, och vi har i dagsläget 17 medarbetare som är certifierade Scrum Masters. Våra medarbetare har sett det nya arbetssättet som en positiv utveckling, och vi har även fått fördelen att vi nu kan attrahera yngre personer som är intresserade av att jobba enligt Scrum till företaget. Vi har alltså blivit en vinnare både vad gäller produktkvalitet och på arbetsmarknaden”, säger Johan.

FastNet är i dag den produkt som ligger längst fram i utveckling på företaget. […] Vi har även fått fördelen att vi nu kan attrahera yngre personer som är intresserade av att jobba enligt Scrum till företaget.

Utmaning

UNIT4 Agressos sju produktserier utvecklades alla på olika sätt. Man ville därför standardisera runt en utvecklingsmetodik. Samtidigt ville man framtidssäkra en av produkterna, FastNet, genom att skriva om koden i ett modernare programspråk.

Lösning

UNIT4 Agresso utbildade i en inledande fas tolv produktchefer i Scrum och ett agilt arbetssätt, och beslöt att uppgraderingen av FastNet, då man skulle skriva om all kod i programmet, skulle bli det första skarpa Scrumprojektet på företaget. Då projektet körde fast efter två år tog man hjälp av Citerus för att identifiera problem och ta fram förslag på lösningar. Citerus konsult agerade även coach i arbetsgruppen.

Resultat

Projektet går enligt tidplan, teamet har lärt sig arbeta efter metoden och man har uppnått ett antal fördelar såsom bättre planering, tydligare prioritering och ökad produktkvalitet. Man har regelbundet visat produkten – internt och för kunder – för att kunna säkerställa att man är på väg åt rätt håll.

UNIT4 Agresso

UNIT4 Agresso AB ingår sedan år 2000 i den holländska koncernen UNIT4 NV, och rankas av oberoende analysföretag som nummer två bland Europas största leverantörer av affärssystemlösningar. Koncernens omsättning uppgick 2009 till cirka 379,4 miljoner euro. Det svenska dotterbolaget UNIT4 Agresso AB har drygt 450 medarbetare och har huvudkontor i Stockholm samt lokala kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Sundsvall.