Agilt användbarhetsarbete hos Assa Abloy

För att smidigt komma igång med ett ökat användbarhetsarbete i det pågående projektet tog Assa Abloy hjälp av Citerus.

Bakgrund

Assa Abloy är världsledande inom lås och dörrsäkerhet och arbetar med tekniska lösningar i framkant, både vad gäller hård- och mjukvara i sina produkter. På avdelningen Shared Technologies arbetar flera agila utvecklingsteam med vidareutveckling av företagets gemensamma mjukvaruplattformar för produkter.

Bland annat utvecklas här ett webbaserat system för att smidigt kunna hantera och administrera nycklar, accesser och cylindrar för ett av Assa Abloys elektroniska låssystem. Produkten ligger i framkant och möjliggör för användarna att själva skräddarsy och anpassa sitt låssystem utefter både nuvarande och framtida behov.

Utmaningen

I takt med teknikutvecklingen har användandet av det elektroniska låssystemet förändrats. Det har successivt skiftat från mindre system med mer manuell hantering, till riktigt stora system med tusentals användare och hantering genom fjärruppdateringar. Detta har även medfört skiftat fokus av användandet i det webbaserade systemet där det elektroniska låssystemet administreras. Det har utvecklats över tid och stödjer idag hela spektrat av användningsfall, och täcker således många olika behov och sätt att använda systemet i ett och samma användargränssnitt.

Det finns ett stort engagemang hos såväl utvecklare som produktägare och andra intressenter att behålla ett konsekvent och användarvänligt gränssnitt i systemet, samtidigt som produkten förfinas och vidareutvecklas i och med nya tekniska lösningar. Att åstadkomma detta är en komplex utmaning i sig och än mer med många olika användningsfall att ta hänsyn till.

Hur stödjer man då på bästa sätt användarna i deras ganska olika användningsfall och utformar vyer som verkligen är användbara och inte bara ökar komplexiteten ytterligare, när ny funktionalitet tillförs? Då det inte alltid finns resurser för att göra omfattande satsningar på rena användbarhetsåtgärder i ett pågående projekt kan frågan kännas svår att bemöta. Som enskild utvecklare har man heller kanske inte alltid tid och/eller praktisk erfarenhet av att integrera användbarhetsarbete i utvecklingen även om man vill. Ofta finns också en osäkerhet kring hur man ska börja arbeta med användbarhetsfrågor eftersom man inte vet hur eventuella förändringar kommer att tas emot av befintliga användare.

För att smidigt komma igång med ett ökat användbarhetsarbete i det pågående projektet tog Assa Abloy hjälp av Citerus.

Lösningen

I syfte att etablera en grund för ett integrerat användbarhetsarbete tog Citerus användbarhetskonsult plats i ett av utvecklingsteamen på Assa Abloy Shared Technologies. Arbetet inleddes med att analysera systemets användargränssnitt utifrån etablerade designprinciper för god användbarhet. Tillsammans med resultatet av analysen presenterades förslag på hur man kan göra för att komma igång med implementation av användbarhetsförbättringar i teamet. I detta syfte lades tonvikt på hur man i teamet kan göra ett gemensamt åtagande kring användbarhet som en del av sin ”definition of done”.

Resultat

Teamet gavs konkreta exempel på hur vyer och interaktionsmöjligheter i deras eget system står sig mot designprinciper för god användbarhet. De fick även en introduktion till teorin bakom designprinciperna för att ha ett verktyg att luta sig mot i arbetet med användbarhet. De utmanades att själva fundera på och diskutera om de kunde komma på fler exempel på där systemet följde respektive bröt mot designprinciperna.

“Reaktionen på arbetet har varit mycket positivt. Det var värdefullt att få en oberoende syn på hur produkten fungerar ur ett interaktionsperspektiv samt konkreta råd på vad som är bra och vad som kan justeras. Vi ser ett ökat intresse för användbarhet och vi kommer ha med dessa diskussioner innan och under det faktiska programmeringsarbetet på ett annat sätt än tidigare.”

Urban Wellholm, Director Product Innovation, ASSA ABLOY Shared Technologies.