Rebtel tar hjälp av Citerus med agil expansion för fortsatt tillväxt

Rebtels utvecklingsavdelning har växt kraftigt. Man kände därför ett behov av att etablera effektiva och tydliga arbetssätt och tog hjälp av Citerus.

 

Bakgrund

Rebtel är världens största leverantör av mobil IP-telefoni, efter Skype. Idag har den snabbväxande tjänsten mer än 17 miljoner användare som tillsammans ringer över en miljard minuter per år. under 2012 kommer företaget att omsätta 600 miljoner kronor (85 miljoner USD). Användarna ringer helt gratis eller till lågt pris med appar för smartphone, PC och från vanliga telefoner. Rebtel har 80 anställda på huvudkontoret i Nacka Strand, Stockholm. För mer information eller för att testa Rebtel, besök www.rebtel.com.

Rebtels lösning bestod initialt av en web site och coreplattformen, som hade utvecklats av ett sammansvetsat team. De senaste två åren har lösningen utvecklats mycket för att möjliggöra den expansion bolaget genomgått, i form av att fler klienter (appar för iPad, Android tablet) samt ny funktionalitet i coreplattformen.

Utmaning

Utvecklingsavdelningen växer i och med detta kraftigt. Det blir alltså viktigare att etablera effektiva och tydliga arbetssätt. Rebtel såg behovet att skapa ett gemensamt språk och en gemensam definierad struktur kring utvecklingsprocesserna.

Man såg också ett behov av att tillsammans definiera vilka delar av den befintliga utvecklingsprocessen som fungerade bra och vilka delar som behövde vidareutvecklas för att stödja den större organisationens krav. Parallellt med utvecklingsavdelningens tillväxt, växer även produktägarorganisationen. Det ställs därmed allt högre krav på att roller och förväntningar mellan organisationer och discipliner är tydliga.

Lösning

Rebtel började arbetet genom att rekrytera Daniel Forsman som ny VD R&D. Daniel genomförde dels en organisatorisk förändring på utvecklingsavdelningen, men såg också ett behov av att adressera delar av utmaningarna med externt stöd, och vände sig därför till Citerus.

Mikael Boman, verksamhetskonsult på Citerus, har lång erfarenhet av att hjälpa företag att införa ett mer agilt arbetssätt, inte minst i organisationer som genomgått stora förändringar – i det här fallet kraftig tillväxt. Mikael och Daniel definierade tillsammans med övrig produkt- och utvecklingsledning ett tillvägagångsätt som pasade Rebtel, och det läge man befann sig i.

Arbetet inleddes med att hela gruppen; utvecklingsavdelningen, produktägare och andra berörda, samlades för en hel dags workshop. Under dagen fick alla – först individuellt och sedan i grupp enligt en tydlig metodik – tillsammans definiera och slutligen prioritera förbättringsåtgärder. Detta resulterade i en prioriterad lista över åtgärder som Rebtel nu implementerar. Listan består av allt från att klargöra roller och processer, till att identifiera dokumentationsbehov och anpassa verktyg.

Mikael höll därefter en utbildning för samtliga i utvecklings- och produktorganisationerna, där grunderna i ett lättrörligt arbetssätt och Scrum gicks igenom. Detta gav alla samma grund att stå på, i form av delat vokabulär samt gemensamma definitioner av roller och ansvar. Baserat på det går det nu lättare att implementera de olika förbättringsåtgärderna. Slutligen genomfördes ett arbetsmöte med produktägarna, som syftade till att de själva – med stöd av Citerus – diskuterade sin roll, definierade och tydliggjorde sitt ansvar och sina befogenheter.

Daniel Forsman, VP R&D:

– “Vi är mycket nöjda med Mikaels insatser hos oss. Att få hjälp att initiera ett förändringsarbete utifrån, är enligt min erfarenhet enormt värdefullt.”

Daniel fortsätter: -“Mikael har hjälpt organisationen att själva identifiera de områden vi behöver vidareutveckla, och har visat på verktyg och konkreta tips hur vi kan göra det. Jag ser att jag – genom det samarbete vi har haft – kan bocka av ett antal av de åtgärder som låg högst på min lista när jag åtog mig denna spännande utmaning på Rebtel.”

Resultat

Sex månader efter arbetets start, kan Rebtel konstatera att ett antal av de förbättringsförslag som definierades har genomförts. Framförallt är förändringarna förankrade och kommunicerade från start och man jobbar efter en gemensam modell. De organisatoriska förändringarna är delvis genomförda. Produktägarnas roll är tydligare, och samarbetet mellan kravställare och utvecklingsorganisation utvecklas i en positiv riktning. Kort sagt är Rebtel redo för ytterligare 500 miljoner samtal!

Kontaktpersoner:

Daniel Forsman, VP R&D Rebtel, [email protected], +46 722 277 876

Karin Edström, VD Citerus AB, [email protected], +46 733 225 227

 

 

rebtel