ga('send', 'pageview');
Categories
Mjukvaruhantverk Teknik

Bättre på allt med agilt kvalitetsarbete!

Ett agilt testarbete med  hela teamet skapar gladare medarbetare och nöjdare kunder med en mer stabil produkt. Det kan vara svårt att se hur arbetssätt ska förändras under högt tryck på leverans, men ta hjälp av en agil testledare som ofta både kan hjälpa till i befintlig testning och samtidigt ställa om testningen mot mer agilt.

Genom ett modernt kvalitetstänk får kunderna ut ett större värde och en stabilare produkt. Det hjälper även utvecklingsteamen att planera bättre och jobba mer effektivt. Arbetssättet kring testning har ändrats från att hitta buggarna innan produkten släpps till att förhindra att buggarna kommer in överhuvudtaget.

Testning är en process som pågår under hela utvecklingen. Det går inte att isolera till en fas i slutet, det är både svårt och mycket dyrt att åtgärda buggar om man hittar dem i slutskedet.

Teamwork kring kvalitet

teamwork2

Att väva in kvaliteten i hela processen kommer märkas tydligt i produktens slutgiltiga kvalitet och det blir mycket roligare att jobba tillsammans.

Gränserna mellan utvecklare och testare suddas ut och gruppen jobbar tillsammans med PO i ett gemensamt ansvar för slutprodukten. Testarna coachar och hjälper utvecklarna att hitta effektiva sätt att testa och skriva automatiserade testfall.

För att skapa högpresterande team, är det viktigt att arbeta med kvalitet kring hörnstenarna transparens, kommunikation och tillit. Det är viktigt att teamet har ett gott samarbete och använder gruppens samlade kompetens. Träna teamet i att samarbeta och samtala kring kvalitet. Vi har lärt oss att undvika silo-tänket där utvecklarna kastar över produkten till test-gruppen, utan vi vill få fram allas perspektiv kring produktkvalitet.

Testprocessens olika faser

process2

I agilt testarbete går testprocessen genom olika faser i varje sprint eller iteration. Nedan beskrivs arbetet uppdelat i fyra schematiska faser.

Se till att synliggöra vilka tester som behöver göras i varje fas, det sparar mycket tid och ansträngningar från utvecklaren. Börja testa så fort som möjligt för att hitta buggarna tidigt och inte i slutskedet. Problem som upptäcks tidigare i processen är både enklare och billigare att åtgärda.

1. Behovsanalys – vad och för vem?

analys2

Testaren är ansvarig för att tillsammans med produktägaren och utvecklarna ta fram acceptanskriterier utifrån hur produkten är tänkt att användas.

Acceptanskriterierna kan synliga göra behov av testresurser, testdata och testmiljöer. Fokusera på vem som är slutanvändare och hur produkten används. Analysera kraven på produkten ur en testsynvinkel och diskutera brister i kraven. Acceptanskriterierna kan t ex bokföras i ett ärendehanteringssystem.

Team samarbetet är mycket viktigt i denna fas, eftersom acceptanskriterierna säkerställer att vi skapar och testar det vi ursprungligen planerade. Annars finns risken att det vi levererar är något annat på grund av oklara och tvetydiga krav.

2. Designfasen – ta fram en teststrategi

design2

Vid planering av kvalitetsarbetet ska vi se till att identifiera vilka testmetoder och typer av test man behöver utföra samt i vilken mängd och frekvens. Testaren ansvarar för att tillsammans med teamet ta fram en teststrategi och testplan utifrån produktens speciella förutsättningar när det gäller teknikval, systemarkitektur och utvecklingsmetodik.

Använd acceptanskriterierna för att förbereda systemets och programvarans utformning.

3. Utvecklingsfas – Skriv och kör kod och tester

qa_dev2

Samtidigt som ny funktionalitet skrivs under utvecklingsfasen ska tester skrivas och köras för att validera acceptanskriterier för den nya koden. Kör regressionstester för att verifiera tidigare implementerad funktionalitet.

Diskutera utfallet av testerna i teamet, t ex genom att ta upp diskussionen på en daglig standup eller scrum board.

 4. Lanseringsfas – Provsmaka produkten

För att fånga problem som inte redan har hittats under testerna startas ofta lanseringsfasen med en beta-fas. Under denna fas testas produkten av en liten delmängd av kunderna eller en intern grupp. Baserat på resultaten från beta-fasen gör utvecklingsteamet de slutliga förändringarna innan produkten lanseras fullt ut.

Behöver ni hjälp med testning och kvalitetsarbete? Kontakta oss, vi har kunnande och konsulter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *