ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

När investerar ni i teambuilding?

I ett framgångsrikt utvecklingsprojekt är teamet den viktigaste komponenten. Vi vet att teamets samarbetsförmåga i hög grad påverkar projektets utveckling men vi ger dem sällan rätt förutsättningar att utveckla sitt samarbete? Varför är det så?

I ett framgångsrikt utvecklingsprojekt är teamet den viktigaste komponenten. Vi vet att teamets samarbetsförmåga i hög grad påverkar projektets utveckling men vi ger dem sällan rätt förutsättningar att utveckla sitt samarbete? Varför är det så?

Att bygga ett starkt team är inte så enkelt som att sätta personer i ett rum och förklara att de är en grupp. Det krävs en hel del för att bygga sammasvetsade team. Tyvärr tar vi sällan tag i teamutveckling på ett genomgripande sätt. Speciellt inte i förebyggande syfte. Teambuildning är i dagsläget något som de flesta lägger pengar på sent under projektets gång, ofta initierat av att teamet stöter på problem, tappar energi och fokus. En energiinjektion som ofta blir kortsiktig och onödigt kostsam.

Team som har lyckats skapa en gemensam referensram för hur de samarbetar och agerar i olika situationer har en större förmåga att lösa problem och hinder som dyker upp på vägen. Inställningen att agera som ett team, snarare än en samling individer, skapar en miljö där teammedlemmarna naturligt både stöttar och utmanar varandra att ständigt utveckla sig själva och det gemensamma samspelet.

Så om vi nu vet att teamets samarbetsförmåga i hög grad påverkar teamets resultat varför ägnar vi då inte mer tid åt teamutveckling?

Tid och kostnad

I många projekt är både tidsplanen och de tillgängliga resurserna ytterst begränsade samtidigt som det finns en stor press på att leverera. Det enkla skälet att inte investera i teamutveckling är tid och pengar. En hel- eller halvdag på teamutveckling kan enkelt räknas som antal timmar gånger antal personer. En stor och synlig investering. Vinsten av att låta teamet diskutera sitt samarbete handlar framför allt om snabbare kommunikation, högre produktivitet, minskad friktion och mer gemensamt riktat fokus. Något som vi vinner minuter och emellanåt många timmar per dag på, men som inte är lika synligt.

Fel fokus

Även när det finns ambition att lägga tid på teamutveckling blir försöken ofta halvhjärtade och fruktlösa. Många temutvecklande insatser tenderar att fokusera på de mindre känsliga aspekterna som att lära känna varandra och att bygga relationer. Vi bokför gemensamma resor som teamutveckling och bränner upp budgeten utan att ge oss på de centrala och tuffa frågeställningarna. Att skapa engagemang och delaktighet i frågor om gruppdynamik och samarbete är en utmaning som kräver mod och specifik kompetens.

Dubbla roller

Det är en stor utmaning att facilitera teamutvecklande övningar. Att ta det där viktiga steget tillbaka och vara objektiv är dessutom extra svårt när man även ingår i den projektgrupp som ska utföra det faktiskt arbetet. När en chef, projektledare eller scrum master leder teamutveckling markerar det samtidigt att de besitter mer kunskap än teamet, vilket riskerar att påverka teammedlemmarnas ansvarskänsla negativt. Om man sitter på dubbla stolar är det lätt att färgas av sina egna tankar och medvetet eller omedvetet styra de övriga teammedlemmarna, vilket undergräver hela processen.

Kunskap

I agila projekt förväntas teamet ta ansvar för att utvecklas som grupp men ges alltför sällan verktyg för att lyckas. När teamets gruppdynamik tidigare låg på chefens ansvar var det inte ovanligt att man gick många långa, dyra och avancerade kurser om att förstå och styra gruppdynamiken. Men vad händer i en agil värld? För självorganiserande team är det ännu viktigare med ett tydligt samarbete. Det borde vara en självklarhet att ge teamet rätt verktyg, så att de kan påverka och utveckla gruppdynamiken på ett bra sätt.

Några tips!

Bjud in hela projektgruppen. Gränssnitten mellan utvecklare, produktägare, projektledare, scrum masters etc. är en avgörande faktor för att få till ett sammansvetsat och produktivt team som dessutom har roligare tillsammans. Skapa förutsättningar för ett öppet samtal genom att ta hjälp av en oberoende expert och facilitator från en annan avdelning eller utanför bolaget.

Lägg tid på att specifikt diskutera det egna samarbetet, tuffa frågeställningar som beslutsrätt i olika sammanhang, att hantera press utifrån och meningsskiljaktigheter i teamet. Diskutera verktyg och förståelse för gruppdynamik, egna regler och målsättningar. Fokus bör vara att bygga en gemensam referensram som hjälper teamet att löpande testa, tweaka och fortsätta utveckla sitt samspel.

Att satsa på teamutveckling i ett tidigt skede återbetalar sig flera gånger om, ifall det görs på rätt sätt.

Lycka till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *