ga('send', 'pageview');
Categories
Citeruskulturen Metod

Vad gör en agil coach?

Vad gör en agil coach och när kan det vara dags att ta hjälp av en sådan? Är en Scrum Master och en agil coach samma sak och går det att mäta vilken effekt en agil coach lämnar efter sig när uppdraget är slut? Under ett pass på en Citerusdag samlade Patrik Fredriksson ett flertal metodkonsulter i ett och samma rum, alla med lite olika roller och vinklingar. Därefter pepprades de med frågor.

Vad är en agil coach?

En agil coach är en person som kombinerar coachning och mentorskap i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera bättre. En person, som utan att själv ha en fast plats i organisationen, leder utvecklingen av en organisation mot fastställda mål. Det handlar både om facilitering, det vill säga att genom att ställa rätt frågor och ta bort hinder för kommunikation få personer i organisationen att själva driva förändring, och om utbildning genom att som agil coach själv bidra med sin erfarenhet.

Hur skiljer sig en agil coach från en Scrum Master?

Den agila coachen har oftast ett större perspektiv och ett större fokusområde än till exempel en Scrum Master. När en Scrum Master fokuserar på sitt team och att på att få det att fungera så tenderar den agila coachen att jobba i ett lite större sammanhang i organisationen, med fler team och intressenter. Den agila coachen kan förvisso hjälpa till att facilitera en daglig Scrum. Medan en Scrum Master lyfter teamet lyfter en agil coach organisationen.

Hur ser en typisk dag ut för en agil coach?

Dagarna kan se väldigt olika ut. Det kan handla om att organisera och facilitera olika typer av möten mellan människor, till exempel i form av workshops. En viktig del av arbetet är att betrakta, lyssna och analysera vad som händer i organisationen och sedan omsätta det i olika typer av åtgärder. Många gånger handlar det om att lyssna på personer som sitter på kunskap om vad som ska göras och hur det ska göras, och sen skapa utrymme för dem att agera på det, eller att agera själv. Inte sällan handlar det om att ingjuta mod i de personer som finns i organisationen.

Ibland handlar brist på, vad som kan uppfattas som, rationellt agerande om att personen i fråga inte vågar besluta för sin egen del vad som ska göras, eller att han eller hon inte har kunskapen som krävs. I dessa fall kan en skicklig agil coach utforma en övning i syfte att forma det mod som behövs. I andra situationer handlar det mer om att den agila coachen kan fungera som katalysator för att få saker att hända.

Hur vet du som agil coach att du tillför värde?

Man kan, och bör, mäta och följa upp vilka effekter som en agil coach tillför. Går det fortare att leverera ny funktionalitet? Har försäljningen ökat? Mår folk bättre? Är medarbetarna mer motiverade? Eller vad det nu kan vara för mål man satt upp. Det som kan vara lite lurigt är förstås att hitta orsak och verkan, särskilt när man jobbar i en så pass dynamisk miljö som mjukvaruutveckling.

När är man behjälpt av en agil coach?

Till att börja med bör organisationen redan ha identifierat ett förändringsbehov, men samtidigt inse att de inte själva klarar av att genomföra förändringen. Kanske finns osäkerhet kring om man som grupp jobbar med rätt saker. Symptom på förändringsbehov kan till exempel vara att ledningen upplever att det går långsamt, att de känner en frustration över att organisationen inte lever upp till sin potential. Det kan även vara så att medarbetarna känner att det måste finnas smartare sätt att jobba på, man kanske har sett kollegor på andra bolag som jobbar på vad man upplever som bättre sätt. Vi ser också en ökande mängd organisationer som vill validera sitt arbetssätt, även om man tycker att det fungerar bra så önskar man en genomlysning för att se om det går att jobba effektivare.

Hur kan resultatet se ut efter en insats av en agil coach?

Det kan se ut på många sätt, men typiska resultat kan vara att de anställda mår bättre, att man levererar snabbare, att personalomsättningen minskar, att medarbetarna känner att de gör rätt saker, ökad transparens, etc.

Hur kan ett uppdrag som agil coach se ut i omfattning? Vad händer när uppdraget är slut?

I många fall tar man hjälp av en agil coach som organisation och arbetar målmedvetet med vissa frågor under en längre tid, kanske ett halvår, kanske ett år, ibland längre. När organisationen nått dit man önskar lämnar coachen ofta uppdraget och organisationen arbetar vidare på egen hand. I många fall ingår förändring av chefsrollerna i organisationen som en viktigt del av den agila coachens uppdrag, med förhoppningen att cheferna blir mer agila och på så sätt på egen hand kan fortsätta sin förändringsresa.

Efter en tid kan det vara lämpligt att låta coachen återkomma för att se vilka ytterligare möjligheter som finns. Behovet av regelbunden inspiration utifrån är återkommande, och det finns alltid potential uppåt!

Vad krävs för att man som uppdragsgivare får en bra utväxling på att ta in en agil coach?

Cheferna och ledningen måste vilja göra en agil resa och de måste vara nyfikna på och mottagliga för vad den agila coachen har att säga. Det räcker inte att en enskild medarbetare tycker att det är en bra idé. Det måste finnas en genuin vilja att påbörja ett agilt förändringsarbete och cheferna måste vara beredda att investera tid och engagemang i arbetet. Det är viktigt att fastställa målet för uppdraget, det är också något som den agila coachen kan hjälpa till med vid behov.

Vid ett införande av agila arbetssätt är det också viktigt att cheferna är tydliga med förväntningar gentemot omgivningen och tydliga mot medarbetarna om sina intentioner. Förväntningarna ska inte vara riktade mot den agila coachen utan mot resultat och organisationen. Det är organisationen som kommer behöva göra det stora jobbet, även om coachen finns med för att stötta och guida i arbetet.

Hur ser den agila coachens verktygslåda ut?

En vanlig situation är att folk faktiskt har blivit lyssnade på, men ingen har agerat på vad som sägs. Så att skapa utrymme för människor att samtala, att få dem att berätta vad de kämpar med varje dag, är ofta en bra början, här är till exempel regelbundna retrospektiv ett viktigt verktyg. Visualisering är ett annat sätt att på ett transparent sätt tydliggöra vad som händer, hur det går och vad folk tycker. Informationen är det viktigt att man sedan agerar på för att få till stånd förändring. Feedback och feedbackloopar är ett viktigt verktyg för att få folk att förstå vad som händer och hur de kan påverka sin egen situation. Men även olika former av utbildning, ibland i form av mer klassiska kurser, i andra fall som workshops eller genom samtal en och en.

Små, till synes enkla verktyg i syfte att få till en fungerande kommunikation mellan människor kan vara väldigt värdefulla, kanske handlar det om att faktiskt gå och prata med en annan person i stället för att skicka e-post, eller att få till en lite effektivare mötesteknik. Viktigt är att vara lyhörd och med sin erfarenhet som agil coach plocka fram de verktyg som är bäst lämpade att lösa en viss situation.

Vad krävs för att vara en bra agil coach?

Många av de grundegenskaper som krävs ryms inom Citerus värdeord PNEHM! Prestiglöshet, Nyfikenhet, Engagemang, Helhetssyn och Mod.

Prestigelöshet – det behöver inte vara coachens lösning, inte sällan är det ännu bättre om den kommer från teamet eller organisationen.

Nyfikenhet – att ställa frågor och inte förutsätta att man som coach har svaret.

Engagemang – att verkligen gå in för uppgiften och vara aktiv under hela resan.

Helhetssyn – att lyfta blicken och inte tappa systemperspektivet, samtidigt som man har koll på detaljerna. Att förbättra helheten och undvika suboptimering.

Mod – att skapa tillit och förtroende så att man som coach även vågar ta tag i besvärliga frågor och knepiga situationer.

För att kunna bli riktigt effektiv i sin roll som agil coach  krävs mångårig erfarenhet från arbete med utveckling av människor, team och organisationer. Agila coacher har ofta blandad tidigare erfarenhet från roller som utvecklare, Scrum Master, projektledare och chef på olika nivåer.

 

Vi vill gärna prata med dig

Intresserad av att ta hjälp av en agil coach från Citerus? Vet ni inte riktigt vad ni behöver men önskar prata olika typer av lösningar? Välkommen att höra av dig till Patrik Fredriksson tfn 0709-43 90 84.

 

Träffa våra medarbetare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *